FlyCompens.com

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy zgłaszasz wniosek na FlyCompens.com rozpoczynamy Twoją sprawę kontaktując się z linią lotniczą. W przypadku, gdy nie odpowiedzą lub odrzucą nasze roszczenie w nieuzasadniony sposób, kontaktujemy się z krajowymi organami ds. Transportu lub w razie potrzeby udajemy się do sądu. To właśnie dzięki naszej wytrwałości wygrywamy ponad 99% spraw.

Kiedy zgłaszasz wniosek na FlyCompens.com rozpoczynamy Twoją sprawę kontaktując się z linią lotniczą. W przypadku, gdy nie odpowiedzą lub odrzucą nasze roszczenie w nieuzasadniony sposób, kontaktujemy się z krajowymi organami ds. Transportu lub w razie potrzeby udajemy się do sądu. To właśnie dzięki naszej wytrwałości wygrywamy ponad 99% spraw.

Korzystając z usług FlyCompens.com możesz skoncentrować się na innych rzeczach, podczas gdy my zajmujemy się linią lotniczą. Linie lotnicze często starają się skomplikować proces dochodzenia odszkodowania dla pasażera. Nasze wieloletnie doświadczenie i współpraca z najlepszymi prawnikami to tylko niektóre z powodów, dla których wygrywamy ponad 97% naszych spraw!

FlyCompens.com działa na zasadzie win-win. Oznacza to, że pobieramy opłaty za nasze usługi tylko wtedy, gdy wygramy Twoją sprawę. W przeciwnym razie jest za darmo.

Kiedy wygramy Twoją sprawę bez etapu sądowego, pobieramy 35% z  podatkiem VAT. Oznacza to, że:

jeśli otrzymasz odszkodowanie w wysokości 100 euro, odliczymy łącznie 35 euro.

Jeśli sprawa będzie musiała trafić do sądu i wygramy Twoją sprawę  pobieramy 45% z  podatkiem VAT. Oznacza to, że:

jeśli otrzymasz odszkodowanie w wysokości 100 euro, odliczymy łącznie 45 euro.

Ponadto, pomożemy Ci bezpłatnie uzyskać dodatkowe koszty związane z opóźnieniem.

Opłata administracyjna w zależności od wysokości odszkodowania (za pasażera, zawiera podatek VAT):

Wysokość odszkodowania zależy od długości podróży i wielkości opóźnienia. Możesz dostać:
• 250 euro odszkodowania za loty do 1500 km
• 400 euro odszkodowania za loty o długości 1500–3500 km
• 600 EUR odszkodowania za loty o długości przekraczającej 3500 km do lub z lotniska poza UE (kwota ta może zostać obniżona do 300 EUR w przypadku opóźnienia wynoszącego 3-4 godziny)
W przypadku odwołania lotu obowiązują inne kryteria. Pasażer ma prawo do odszkodowania, jeśli przybędzie na miejsce co najmniej 2 godziny po pierwotnie planowanym czasie przylotu w związku z odwołaniem lotu.

Kiedy wygramy Twoją sprawę bez etapu sądowego, pobieramy 35% z  podatkiem VAT. Oznacza to, że:

jeśli otrzymasz odszkodowanie w wysokości 100 euro, odliczymy łącznie 35 euro.

Jeśli sprawa będzie musiała trafić do sądu i wygramy Twoją sprawę  pobieramy 45% z  podatkiem VAT. Oznacza to, że:

jeśli otrzymasz odszkodowanie w wysokości 100 euro, odliczymy łącznie 45 euro.

Ponadto, pomożemy Ci bezpłatnie uzyskać dodatkowe koszty związane z opóźnieniem.

Opłata administracyjna w zależności od wysokości odszkodowania (za pasażera, zawiera podatek VAT):

Możesz być uprawniony do odszkodowania, jeśli:
– z powodu odwołania/opóźnienia lotu lub odmowa wejścia na pokład przyleciałeś do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie planowanym czasie przylotu linii lotniczej;
– wylot nastąpił z lotniska w UE lub z lotniska spoza UE, a lot był obsługiwany przez europejską linię lotniczą.
Ponadto każdy przypadek opóźnienia lub odwołania lotu należy rozpatrywać indywidualnie, aby ustalić, czy za zdarzenie odpowiada linia lotnicza, czy też jest ono spowodowane siłą wyższą.

Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot nie będzie przysługiwać w przypadku:

1. Nadzwyczajnych okoliczności: Jeżeli zakłócenie lotu wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć, takich jak destabilizacja polityczna, warunki meteorologiczne uniemożliwiające realizację danego lotu, zderzenie statku powietrznego z ptakiem, zagrożenie bezpieczeństwa lub nieoczekiwane wady, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.
2. Powiadomienie z wyprzedzeniem: Jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu powyżej 14 dni przed planowanym czasem odlotu.
3. Powiadomienie w określonym terminie: Jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w terminie od 7 do 14 dni przed odlotem, a jednocześnie zapewniono mu wylot nie później niż 2 godziny przed planowanym lotem oraz dotarcie do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po pierwotnym czasie przylotu.
4. Krótki termin powiadomienia: Jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w terminie krótszym niż 7 dni przed odlotem, a jednocześnie zagwarantowano mu wylot nie później niż 1 godzina przed planowanym lotem oraz dotarcie do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po pierwotnym czasie przylotu.

Tak, każdy może skontaktować się z linią lotniczą i zażądać odszkodowania. Często jednak linie lotnicze odmawiają roszczeń pod pretekstem, że opóźnienie spowodowane zostało ‘nadzwyczajnymi okolicznościami’, co może być trudne do obalenia. Oznacza to, że trzeba być gotowym na wniesienie sprawy do sądu i zapłacenie różnych opłat sądowych. Jeśli uda Ci się wygrać, linie lotnicze muszą pokryć takie wydatki. Możesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach w rozporządzeniu UE (WE) nr 261/2004.

Opłaty lotniskowe naliczane przez linie lotnicze są uiszczane przez pasażerów w imieniu lotniska. Pasażer ponosi tę opłatę oraz związane z nią prowizje wyłącznie w przypadku zrealizowania lotu. Jeżeli lot nie zostanie zrealizowany, opłaty te nie są naliczane. W rezultacie, masz prawo żądać zwrotu podatków za opłaty lotniskowe od linii lotniczych, jeśli nie skorzystałeś z zaplanowanego lotu.

W sytuacji odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu, pasażerowi przysługuje prawo do adekwatnego wsparcia, obejmującego m.in. posiłki, zakwaterowanie itp.
W przypadku opóźnienia lotu zastosowanie znajduje zasada udzielania wsparcia w przypadku opóźnienia o:
-2 godziny więcej dla lotów na odległość do 1,500 km; 
-3 godziny dla wszystkich lotów wewnętrznych w granicach UE na odległość powyżej 1,500 km i dla wszystkich innych lotów na odległość pomiędzy 1,500 a 3,500 km; 
-4 godziny lub więcej w przypadku wszystkich innych lotów.
Warto zaznaczyć, że prawo do właściwej pomocy przysługuje nawet w przypadku zakłóceń lotu spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościami.

Potwierdzenie lotu, zwane również biletem elektronicznym lub biletem rezerwacyjnym, jest przesyłane na Twój adres e-mailowy przez przewoźnika po zakupie biletu. Zazwyczaj wygląda jak bilet, podsumowanie informacji lub załącznik do wiadomości e-mail, zawierający szczegóły lotu, takie jak numer lotu, data i czas odlotu/przylotu, itp.

Numer rezerwacji, identyczny z kodem rezerwacji, numerem rejestracyjnym, numerem zapisu w rejestrze lub imieniem pasażera, znajduje się na potwierdzeniu rezerwacji (bilet elektroniczny). Zazwyczaj składa się z 6-8 liter i/lub cyfr, np. GVZL5S lub 49617966.

Tak. Odszkodowanie zgodnie z Rozporządzeniem Nr 261/2004 nie jest zwrotem kosztów i obie te rekompensaty nie wykluczają się nawzajem. Dlatego pasażer ma prawo żądać odszkodowania i zwrotu kosztów, pod warunkiem, że nie zgodził się na zmianę lotu, jeśli taka propozycja została mu przedstawiona przez linię lotniczą.
Przykładowo: Jeśli Twój lot z Frankfurtu do Moskwy został odwołany, a linia lotnicza:                                              (a) proponuje inny lot, który odrzucasz,
(b) nie przedstawia innej propozycji,
możesz żądać zwrotu kosztów biletu (w tym opłaty lotniskowej) i jednocześnie domagać się odszkodowania pieniężnego.

W sytuacji nieskorzystania z biletu, który nie podlega zwrotowi ani odszkodowaniu, przysługuje Ci prawo do zwrotu zapłaconych podatków. Ostateczne warunki związane z zwracaniem ceny biletu, w tym ewentualne kary za nie stawienie się, zależą od warunków indywidualnego biletu i polityki rezerwacji (niektóre tanie linie lotnicze mogą nie przewidywać możliwości zwrotu). W przypadku nieobecności na locie zaleca się kontakt z nami, ponieważ planujemy wprowadzić usługę zwrotu opłat w sytuacji wystarczającego zainteresowania pasażerów.

Tak, masz prawo żądać odszkodowania dla członków rodziny. Jednakże, aby skorzystać z tego prawa, konieczne jest przedstawienie potwierdzenia, że wszyscy członkowie rodziny wyrazili zgodę na to odszkodowanie. Ważne jest, aby pamiętać, że brak potwierdzenia uprawnień do odszkodowania skutkuje zwróceniem środków na rachunki każdego członka rodziny, nawet jeśli opłaciłeś bilety za wszystkich.

Oczywiście, możesz złożyć jeden wspólny wniosek w imieniu całej swojej rodziny lub grupy znajomych, którzy podróżowali razem. W celu ułatwienia komunikacji możemy utrzymywać kontakt z wybraną przez Was osobą lub każdą osobą osobno. Jednak umowy będą akceptowane indywidualnie przez każdego z uczestników. Jeśli chodzi o niepełnoletnie dzieci, muszą być reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Tak, linia lotnicza ma obowiązek wypłacić każdemu pasażerowi odszkodowanie (indywidualnie). Wysokość odszkodowania nie jest uzależniona od ceny biletu, gdyż jest to swego rodzaju rekompensata za czas stracony w wyniku opóźnienia/odwołania lotu lub spóźnienia na samolot. Każdemu pasażerowi objętemu rezerwacją przysługuje prawo do odszkodowania.

Tak, masz prawo do odszkodowania, jeśli Twój lot łączony jest opóźniony z powodu opóźnienia pierwszego lotu. Nawet jeśli pierwszy lot był opóźniony o mniej niż 3 godziny, a Twój przylot na lotnisko docelowe był opóźniony o więcej niż 3 godziny, przysługuje Ci odszkodowanie.

Masz prawo do odszkodowania, jeśli opóźnienie wynosi łącznie co najmniej 3 godziny. Zalecamy, aby podróżni zawsze rezerwowali loty z przesiadkami, które zapewniają wystarczającą ilość czasu na przesiadkę. Dochodzenie odszkodowania jest trudne, jeśli Twój lot łączony jest obsługiwany przez inną linię lotniczą lub odbywa się poza UE.

Odszkodowanie przysługuje zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r., które ustanawia wspólne zasady dotyczące odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub znacznego opóźnienia lotów. Rozporządzenie to zastępuje wcześniejsze rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Odszkodowanie przysługuje w następujących przypadkach:
– Dla wszystkich lotów na terenie Unii Europejskiej (niezależnie od przewoźnika).
– Dla lotów z Unii Europejskiej do kraju spoza UE (niezależnie od przewoźnika).
– Dla lotów z kraju spoza UE do Unii Europejskiej (obsługiwanych przez przewoźnika zarejestrowanego na terenie Unii Europejskiej).
Lotniska “na terenie Unii Europejskiej” obejmują również porty lotnicze znajdujące się w następujących krajach: Azory, Gujana Francuska, Gwadelupa, Islandia, Madera, Majotta, Martynika, Norwegia, Reunion, Saint-Martin (Antyle Francuskie), Szwajcaria, Wyspy Kanaryjskie.

W sytuacji, gdy linia lotnicza nie jest zarejestrowana w Unii Europejskiej, masz prawo do odszkodowania tylko wtedy, gdy miejsce wylotu znajdowało się na obszarze UE.
Jeśli linia lotnicza nie jest zarejestrowana w UE, a podróżujesz spoza UE do UE, w takim przypadku nie przysługuje Ci odszkodowanie

Podróżnym zwykle trudno to określić. Opóźnienie w dotarciu do celu przesądza o możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Jeżeli opóźnienie trwa co najmniej 3 godziny, pasażerowi przysługuje odszkodowanie. Jeśli nie jesteś pewien, jak długie było opóźnienie, możesz złożyć reklamację na naszej stronie internetowej. Obliczymy dokładny czas opóźnienia i sprawdzimy, czy przysługuje Ci odszkodowanie.

Jeśli Twój lot zostanie odwołany, linie lotnicze muszą zaoferować Ci alternatywny lot lub zwrócić opłatę. Ponadto możesz być uprawniony do odszkodowania, jeśli Twój lot nie został odwołany z powodu wyjątkowych okoliczności. Oferta lotu alternatywnego nie wyłącza prawa do odszkodowania za odwołany lot.

Rozporządzenie europejskie jasno stwierdza, że niekorzystne warunki pogodowe wpływające na lot nie uprawniają pasażerów do odszkodowania. Złe warunki pogodowe są uważane za wyjątkowe okoliczności i linie lotnicze nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

W sytuacji, gdy dążymy do uzyskania rekompensaty w Polsce, pasażer ma rok na złożenie wniosku o odszkodowanie. Jest to określone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 111/16.