FlyCompens.com

Odszkodowanie za przyśpieszony lot

 

1.Co to znaczy, że lot jest przyśpieszony?

Przyspieszony lot, zwany również jako przyspieszenie rozkładu lotów, jest sytuacją, w której linie lotnicze zmieniają planowany czas lotu, aby przylot odbył się wcześniej niż pierwotnie zaplanowano. Ten rodzaj zmiany może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak konieczność dostosowania harmonogramu, zmiany warunków pogodowych, problemów technicznych lub innych czynników operacyjnych. Przyspieszenie lotu może wpłynąć na pasażerów w różny sposób, w zależności od ich planów podróży i zobowiązań.

Odszkodowanie za przyspieszony lot stało się przedmiotem dyskusji i rozważań, a Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-263/20, ustalając, że pasażer ma prawo do rekompensaty również w sytuacji, gdy przewoźnik lotniczy zmienia planowany czas odlotu przekraczając godzinę. Warunkiem jest brak odpowiedniego powiadomienia pasażera zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2.Trybunał Sprawiedliwości, a lot przyśpieszony

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, odszkodowanie za przyspieszony lot może być przyznane na tych samych zasadach, co w przypadku opóźnionego lotu. Uznano, że lot, którego czas odlotu został przyspieszony przez przewoźnika o ponad godzinę, kwalifikuje się jako odwołany lot. Oznacza to, że opóźnienia poniżej dwóch godzin są akceptowalne, podczas gdy przyspieszenia nie powinny przekraczać jednej godziny.

 

3.Obowiązki linii lotniczej w przypadku przyśpieszenia lotu

Przewoźnik lotniczy ma obowiązek poinformować pasażera o przyspieszeniu planowanej godziny lotu, gdy różnica czasowa wynosi ponad godzinę. Jeśli nie zrobi tego w określonym terminie, pasażer ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie za lot odwołany.

Przewoźnik powinien poinformować pasażera o zmianie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym odlotem. Termin może być krótszy, w zależności od okoliczności:
– od dwóch tygodni do siedmiu dni przed odlotem, jeśli przewoźnik proponuje zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed odlotem i dotarcie do celu najwyżej cztery godziny po planowanym czasie przylotu,
– mniej niż siedem dni przed odlotem, jeśli przewoźnik proponuje zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed odlotem i dotarcie do celu najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu.
Jeśli przewoźnik nie spełnia tych terminów, pasażer ma prawo do odszkodowania jak za lot odwołany.

 

4.Odpowiedzialność pośrednika w lotach przyśpieszonych

Również pośrednik ma określone obowiązki. Jeśli pasażer dokonał rezerwacji za pomocą pośrednika, przewoźnik niezwłocznie informuje pośrednika o zmianach w planie lotu. Jeśli pośrednik nie przekazał tej informacji pasażerowi z odpowiednim wyprzedzeniem, pasażer nadal ma prawo do odszkodowania.

 

5.Wysokość odszkodowania w lotach przyśpieszonych

Wysokość odszkodowania za przyspieszony lot jest ustalona w sposób ryczałtowy, zależnie od długości lotu:
– do 1500 km – 250 euro,
– między 1500 km a 3500 km dla lotów wewnątrz UE i inne loty w tej samej kategorii – 400 euro,
– powyżej 3500 km poza granicami UE – 600 euro.

Te zapisy są określone w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.
 

6.Kiedy nie należy się odszkodowanie za lot przyśpieszony?

Nie należy się odszkodowanie za przyspieszony lot w przypadku spełnienia kilku warunków, które mogą wykluczyć pasażera z prawa do rekompensaty. Oto sytuacje, w których nie przysługuje odszkodowanie za przyspieszony lot:
1. Wystarczające powiadomienie: Jeśli linie lotnicze poinformują pasażera o przyspieszeniu planowanego lotu z odpowiednim wyprzedzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, a pasażer nie dozna znaczących zakłóceń w swoich planach podróży, to nie będzie podstaw do ubiegania się o odszkodowanie.
2. Brak znaczących zakłóceń: Jeśli zmiana w harmonogramie lotu nie wpływa znacząco na plany podróży pasażera, na przykład jeśli przyspieszenie lotu nie powoduje konieczności zmiany rezerwacji hotelu, utraty zarezerwowanych usług ani dodatkowych kosztów, to pasażer może nie kwalifikować się do odszkodowania.
3. Prawidłowe działanie linii lotniczych: Jeśli linie lotnicze przyspieszają lot zgodnie z przepisami prawa oraz polityką firmy, a pasażer zostaje poinformowany o zmianie harmonogramu w odpowiednim terminie, to nie będzie podstaw do ubiegania się o rekompensatę.
4. Zgoda pasażera na zmianę lotu: Jeśli pasażer wyraża zgodę na przyspieszenie lotu i akceptuje nowy harmonogram podróży, to może stracić prawo do odszkodowania za przyspieszony lot, ponieważ dobrowolnie zgodził się na zmianę warunków lotu.
5. Wyjątki określone w przepisach prawa: W niektórych przypadkach, przepisy prawne lub umowy mogą zawierać klauzule wyłączające prawo do odszkodowania za przyspieszony lot w określonych sytuacjach, na przykład gdy zmiana jest konieczna z powodów bezpieczeństwa.