FlyCompens.com

Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład

 

1. Co to znaczy odmowa przyjęcia na pokład?

Odmowa przyjęcia na pokład, nazywana także odmową zaokrętowania, jest sytuacją, w której linia lotnicza odmawia przyjęcia pasażera na pokład samolotu, mimo posiadania przez niego ważnego biletu oraz spełnienia wszelkich wymogów lotu. Może to nastąpić z różnych powodów, takich jak przeciążenie lotu, problemy z rezerwacją lub inne kwestie administracyjne.

Jednym z najczęstszych powodów odmowy przyjęcia na pokład jest przeciążenie lotu, czyli sytuacja, w której liczba pasażerów przekracza dostępną liczbę miejsc w samolocie. W takim przypadku linia lotnicza może być zmuszona odmówić wejścia na pokład niektórym pasażerom, co może prowadzić do nieprzyjemności i niedogodności dla nich.

Odmowa przyjęcia na pokład może również mieć miejsce z powodu problemów z rezerwacją, takich jak podwójna rezerwacja tego samego miejsca, brak potwierdzenia rezerwacji lub błędy w danych pasażera. W takich sytuacjach linia lotnicza może odmówić przyjęcia na pokład pasażerowi, którego rezerwacja nie została potwierdzona lub wystąpiły inne problemy związane z rezerwacją.

W każdym przypadku odmowy przyjęcia na pokład, linia lotnicza zazwyczaj podejmuje działania w celu zapewnienia alternatywnych rozwiązań, takich jak zapewnienie nowego lotu, zwrot kosztów biletu lub inne formy rekompensaty. Jednakże, odmowa przyjęcia na pokład może być stresującym doświadczeniem dla pasażera i może prowadzić do dodatkowych niedogodności podczas podróży.

 

2. Jakie obowiązki mają linie lotnicze w przypadku odmowy przyjęcia na pokład?

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, linie lotnicze mają obowiązek zapewnienia odpowiedniej opieki i rekompensaty dla pasażerów, których dotyczy ta sytuacja. Przede wszystkim linia lotnicza musi poinformować pasażerów o przyczynach odmowy przyjęcia na pokład oraz zapewnić im szczegółowe wyjaśnienie ich praw i dostępnych opcji.

Jednym z obowiązków linii lotniczych jest zaoferowanie alternatywnych środków transportu, które umożliwią pasażerom dotarcie do ich celu podróży. Może to obejmować zorganizowanie innego lotu, transportu lądowego lub innych form transportu, które zapewnią kontynuację podróży w możliwie najkrótszym czasie.

Ponadto linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pasażerom odpowiednią opiekę, w tym zakwaterowanie, posiłki oraz dostęp do komunikacji, jeśli konieczne jest oczekiwanie na kolejny lot. W przypadku długotrwałej odmowy przyjęcia na pokład, linia lotnicza może być również zobowiązana do wypłaty odszkodowania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i politykami linii lotniczych.

 

3. Czy mogę uzyskać odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład na lot czarterowy?

Odpowiedź na pytanie, czy można uzyskać odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład na lot czarterowy, zależy od kilku czynników, w tym od przepisów prawa, polityki linii lotniczej oraz okoliczności odmowy. W niektórych przypadkach pasażerowie lotów czarterowych mogą mieć prawo do odszkodowania, podobnie jak w przypadku regularnych lotów komercyjnych, jeśli odmowa przyjęcia na pokład wynika z winy linii lotniczej lub zdarzeń od niej niezależnych.

W przypadku lotów czarterowych, które są organizowane przez biura podróży lub inne firmy specjalizujące się w transporcie lotniczym, warunki umowy oraz polityka odszkodowań mogą być różne niż w przypadku tradycyjnych linii lotniczych. Dlatego też warto sprawdzić warunki umowy oraz przepisy prawne dotyczące odszkodowań w przypadku lotów czarterowych.

Jeśli odmowa przyjęcia na pokład lotu czarterowego wynika z winy linii lotniczej, na przykład z przeciążenia lotu lub problemów z rezerwacją, pasażer może mieć prawo do odszkodowania. W takiej sytuacji warto skonsultować się z biurem podróży lub z firmą specjalizującą się w odszkodowaniach lotniczych, aby dowiedzieć się o swoich prawach i ewentualnie podjąć działania w celu dochodzenia odszkodowania. Jednakże, w niektórych przypadkach polityka odszkodowań lotów czarterowych może być bardziej ograniczona niż w przypadku regularnych linii lotniczych, dlatego też warto zapoznać się z warunkami umowy przed podróżą.

 

4. Kiedy należy się odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład?

Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład przysługuje pasażerowi w przypadku, gdy odmowa wynika z winy linii lotniczej lub zdarzeń od niej niezależnych, a pasażer spełniał wszystkie warunki umowy oraz wszelkie wymogi lotu. Jeśli linia lotnicza odmawia przyjęcia pasażera na pokład ze względu na przeciążenie lotu, błąd w rezerwacji lub inne przyczyny, za które linia lotnicza ponosi odpowiedzialność, pasażer może mieć prawo do odszkodowania.

Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład może również przysługiwać pasażerowi, jeśli linia lotnicza nie dostarczyła wystarczających informacji lub nie zapewniła odpowiedniej opieki w związku z odmową przyjęcia na pokład. Przykładowo, jeśli linia lotnicza nie poinformuje pasażera o przyczynach odmowy przyjęcia na pokład ani nie zapewni mu alternatywnych środków transportu ani opieki, pasażer może mieć prawo do odszkodowania za poniesione niedogodności.

W niektórych przypadkach odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład może być również wypłacone pasażerowi jako forma rekompensaty za poniesione straty lub niedogodności, takie jak utrata czasu, dodatkowe koszty związane z opóźnieniem lub inne utrudnienia podróży. Jednakże, wysokość odszkodowania zazwyczaj zależy od okoliczności konkretnej sytuacji oraz przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju.

 

5. Warunki otrzymania odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład.

Warunki otrzymania odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład mogą być różne w zależności od przepisów prawa, polityki linii lotniczej oraz okoliczności konkretnego przypadku. Ogólnie rzecz biorąc, aby kwalifikować się do odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład, pasażer musi spełnić pewne podstawowe warunki.

Pierwszym warunkiem jest to, że odmowa przyjęcia na pokład musi być wynikiem winy linii lotniczej lub zdarzeń od niej niezależnych, takich jak przeciążenie lotu, problem z rezerwacją lub inne przyczyny, za które linia lotnicza ponosi odpowiedzialność. Jeśli odmowa wynika z winy pasażera, na przykład ze złamania przepisów dotyczących bagażu lub nieposiadania odpowiednich dokumentów podróży, to linia lotnicza może nie być zobowiązana do wypłaty odszkodowania.

Kolejnym warunkiem jest to, że pasażer musi spełnić wszystkie warunki umowy oraz wszelkie wymogi lotu. Oznacza to, że pasażer musi posiadać ważny bilet, spełniać wszelkie wymogi dotyczące dokumentów podróży oraz być gotowym do wejścia na pokład w określonym czasie. Jeśli pasażer nie spełni tych warunków, to linia lotnicza może odmówić przyjęcia go na pokład bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

Ostatecznie, pasażer może być zobowiązany do udokumentowania odmowy przyjęcia na pokład oraz poniesionych strat lub niedogodności, na przykład poprzez zachowanie biletu, potwierdzenia rezerwacji, korespondencję z linią lotniczą oraz ewentualne paragony czy faktury za dodatkowe koszty. Dokumentacja ta może być niezbędna do dochodzenia odszkodowania od linii lotniczej lub innych instytucji odpowiedzialnych za poniesione szkody.

 

6. Wysokość odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład.

Wysokość odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład może być uzależniona od wielu czynników, takich jak przepisy prawne obowiązujące w danym kraju, polityka linii lotniczej oraz szczególne okoliczności konkretnej sytuacji. Ogólnie rzecz biorąc, wysokość odszkodowania może być ustalana na podstawie różnych kryteriów, aby rekompensować pasażerom poniesione niedogodności.

W niektórych przypadkach wysokość odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład może być określona w przepisach prawa, na przykład w ramach unijnych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. W takich przypadkach istnieją wytyczne co do minimalnej wysokości odszkodowania w zależności od długości opóźnienia lotu oraz odległości podróży.

Natomiast w przypadku, gdy przepisy prawne nie określają konkretnych kwot odszkodowania, wysokość odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład może być negocjowana między pasażerem a linią lotniczą, lub może być ustalana na podstawie polityki odszkodowań linii lotniczej. W takich przypadkach wysokość odszkodowania może zależeć od wielu czynników, takich jak długość opóźnienia, koszty poniesione przez pasażera, czy też indywidualne decyzje linii lotniczej.

Ostatecznie, wysokość odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład może być różna w zależności od okoliczności konkretnej sytuacji oraz przepisów obowiązujących w danym kraju. Warto zapoznać się z polityką odszkodowań linii lotniczej oraz przepisami prawa, aby zrozumieć swoje prawa i móc skutecznie dochodzić rekompensaty za poniesione niedogodności.

 

7. Co przysługuje pasażerowi podczas odmowy przyjęcia na pokład?

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, pasażerom przysługuje kilka praw mających na celu minimalizację niedogodności oraz rekompensatę za poniesione straty. Przede wszystkim, linia lotnicza ma obowiązek zapewnić pasażerom alternatywne środki transportu, aby umożliwić im dotarcie do ich docelowego celu podróży. Może to obejmować zapewnienie miejsca na innym locie lub transport lądowy.

Ponadto, w przypadku długotrwałej odmowy przyjęcia na pokład, linia lotnicza musi zapewnić pasażerom odpowiednią opiekę, w tym zakwaterowanie, posiłki oraz dostęp do komunikacji. Jest to szczególnie istotne, gdy pasażerowie muszą czekać na kolejny dostępny lot lub inne środki transportu, co może prowadzić do przedłużającego się opóźnienia.

Oprócz zapewnienia alternatywnych środków transportu i opieki, pasażerom może przysługiwać także odszkodowanie finansowe za poniesione niedogodności i straty wynikające z odmowy przyjęcia na pokład. Wysokość odszkodowania może zależeć od wielu czynników, takich jak długość opóźnienia, koszty poniesione przez pasażera oraz polityka odszkodowań linii lotniczej. Jednakże, warto zawsze skonsultować się z liniami lotniczymi oraz z organizacjami zajmującymi się prawami pasażerów lotniczych, aby zrozumieć swoje prawa i móc skutecznie domagać się rekompensaty.

 

8. Czy mogę domagać się zwrotu pieniędzy za wydatki poniesione w związku z odmową przyjęcia na pokład?

Tak, pasażer ma prawo do domagania się zwrotu pieniędzy za wydatki poniesione w związku z odmową przyjęcia na pokład. Jeśli linia lotnicza odmówiła pasażerowi przyjęcia na pokład z winy własnej, na przykład ze względu na przeciążenie lotu lub błąd w rezerwacji, to linia lotnicza ponosi odpowiedzialność za wszelkie poniesione koszty dodatkowe przez pasażera.

Wydatki, które mogą podlegać zwrotowi, obejmują koszty związane z zakwaterowaniem na noc, posiłkami, transportem lądowym między lotniskiem a hotelem, oraz inne koszty niezbędne do zapewnienia komfortu pasażera w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład. Pasażer ma prawo do domagania się zwrotu tych wydatków od linii lotniczej, która ponosi odpowiedzialność za sytuację.

W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za poniesione wydatki, pasażer powinien zachować wszystkie paragony i dowody płatności, aby móc udokumentować poniesione koszty. Następnie pasażer powinien skontaktować się z linią lotniczą i złożyć wniosek o zwrot pieniędzy, przedstawiając odpowiednią dokumentację. Linia lotnicza jest zobowiązana rozpatrzyć taki wniosek i wypłacić pasażerowi zwrot kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką firmy. Jeśli linia lotnicza odmówi zwrotu poniesionych wydatków lub nie odpowie na wniosek w odpowiednim czasie, pasażer może skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w sprawach lotniczych lub zgłosić sprawę do odpowiednich instytucji regulacyjnych.

 

9. Czy podczas podróży służbowej mogę otrzymać odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład?

Podczas podróży służbowej, pasażer również może mieć prawo do otrzymania odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład, pod warunkiem, że odmowa wynika z winy linii lotniczej lub zdarzeń od niej niezależnych, a pasażer spełnia wszelkie wymogi lotu oraz posiada ważny bilet. Jednakże, istnieje kilka czynników, które mogą wpłynąć na możliwość otrzymania odszkodowania w takiej sytuacji.

W przypadku podróży służbowej, często to pracodawca jest odpowiedzialny za organizację i zakup biletów lotniczych. W związku z tym, odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład może być przysługujące firmie, a nie bezpośrednio pasażerowi. W takim przypadku to pracodawca może składać roszczenia o odszkodowanie w imieniu swoich pracowników, a odszkodowanie może być przeznaczone na pokrycie poniesionych kosztów służbowych.

Jednakże, jeśli pasażer dokonał rezerwacji i zakupu biletu na własną rękę w ramach podróży służbowej, to zazwyczaj to pasażer ma prawo do ewentualnego odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład. W takiej sytuacji, pasażer powinien zgłosić roszczenie o odszkodowanie do linii lotniczej, przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające odmowę przyjęcia na pokład oraz wszelkie poniesione koszty związane z podróżą służbową.

Podsumowując, podczas podróży służbowej możliwość otrzymania odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład zależy od wielu czynników, w tym od polityki firmy oraz sposobu organizacji podróży. Warto skonsultować się z pracodawcą lub specjalistami ds. prawa lotniczego w celu uzyskania pełnej informacji na temat możliwości ubiegania się o odszkodowanie w danej sytuacji.

 

10. Jak wygląda procedura ubiegania się o odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład?

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład może różnić się w zależności od linii lotniczej oraz przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją jednak pewne kroki, które pasażer powinien podjąć w celu złożenia wniosku o odszkodowanie.

Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich istotnych informacji i dokumentów dotyczących odmowy przyjęcia na pokład, takich jak potwierdzenie rezerwacji lotu, bilet lotniczy, korespondencja z liniami lotniczymi oraz paragony czy faktury za poniesione koszty dodatkowe. Posiadanie kompletnych i precyzyjnych dokumentów ułatwi proces dochodzenia odszkodowania.

Następnie pasażer powinien skontaktować się z linią lotniczą, która odmówiła mu przyjęcia na pokład, i złożyć formalny wniosek o odszkodowanie. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące odmowy, w tym datę i miejsce zdarzenia, przyczyny odmowy, oraz wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty. Linia lotnicza zazwyczaj ma określony termin na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

W przypadku odmowy udzielenia odszkodowania lub braku odpowiedzi ze strony linii lotniczej, pasażer może skorzystać z pomocy organizacji zajmujących się prawami pasażerów lotniczych lub zwrócić się do instytucji regulacyjnych, takich jak organy nadzoru lotnictwa cywilnego, w celu dochodzenia swoich praw. W niektórych przypadkach konieczne może być również skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach lotniczych w celu uzyskania pomocy i porady prawnej w procesie dochodzenia odszkodowania.

 

11. Jakie dokumenty są potrzebne, aby ubiegać się o odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład?

Aby ubiegać się o odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład, niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających sytuację oraz poniesione koszty. Przede wszystkim, pasażer powinien posiadać bilet lotniczy, który potwierdzał rezerwację oraz szczegóły lotu, takie jak data, godzina oraz numer lotu. Bilet ten jest kluczowym dokumentem, który potwierdza, że pasażer miał ważną rezerwację i prawo do wejścia na pokład.

Kolejnym istotnym dokumentem jest potwierdzenie odmowy przyjęcia na pokład, które może być w postaci notatki lub dokumentu wystawionego przez linię lotniczą. Dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące odmowy, takie jak przyczyny odmowy oraz ewentualne instrukcje dla pasażera. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne do potwierdzenia sytuacji w trakcie procesu ubiegania się o odszkodowanie.

Dodatkowo, pasażer powinien zachować wszystkie paragony, faktury oraz inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z odmową przyjęcia na pokład, takie jak koszty zakwaterowania, posiłków, transportu lądowego, czy też inne opłaty dodatkowe. Dokumentacja ta jest niezbędna do udowodnienia poniesionych strat i kosztów oraz może być wymagana przez linię lotniczą w procesie dochodzenia odszkodowania. Mając wszystkie te dokumenty, pasażer ma solidne podstawy do złożenia wniosku o odszkodowanie i dochodzenia swoich praw w przypadku odmowy przyjęcia na pokład.

 

12. Jaki jest czas rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład?

Czas rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład może różnić się w zależności od linii lotniczej oraz przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. W niektórych przypadkach linia lotnicza może rozpatrzyć wniosek w ciągu kilku dni od jego otrzymania, podczas gdy w innych sytuacjach proces ten może potrwać dłużej, nawet kilka tygodni.

Przepisy prawa w niektórych krajach określają maksymalny dopuszczalny czas rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład przez linię lotniczą. Na przykład w Unii Europejskiej linie lotnicze mają obowiązek rozpatrzyć wniosek w ciągu 6 tygodni od jego otrzymania. Jeśli linia lotnicza nie udzieli odpowiedzi w tym terminie lub odmówi wypłaty odszkodowania, pasażer może skorzystać z pomocy organizacji zajmujących się prawami pasażerów lotniczych lub zgłosić sprawę do odpowiednich instytucji regulacyjnych.

Warto pamiętać, że czas rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie może być również zależny od indywidualnych okoliczności konkretnej sytuacji oraz od obłożenia linii lotniczej. Dlatego też, jeśli pasażer nie otrzyma odpowiedzi w przewidzianym czasie, warto skontaktować się z linią lotniczą w celu uzyskania informacji na temat statusu wniosku oraz ewentualnego opóźnienia w jego rozpatrzeniu.

 

13. Odszkodowanie a zwrot pieniędzy za odmowę przyjęcia na pokład.

Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład oraz zwrot pieniędzy za tę samą sytuację to dwie różne formy rekompensaty, które pasażer może otrzymać w zależności od okoliczności i polityki linii lotniczej. Odszkodowanie zazwyczaj obejmuje rekompensatę za poniesione niedogodności i straty wynikające z odmowy przyjęcia na pokład, takie jak utrata czasu, dodatkowe koszty związane z opóźnieniem czy inne utrudnienia podróży.

Zwrot pieniędzy, natomiast, odnosi się do zwrotu kosztów poniesionych przez pasażera w związku z odmową przyjęcia na pokład, takich jak koszty zakwaterowania, posiłków, transportu lądowego oraz inne opłaty dodatkowe. Jest to forma rekompensaty, która ma na celu pokrycie rzeczywistych kosztów poniesionych przez pasażera w wyniku odmowy.

W niektórych przypadkach pasażer może otrzymać zarówno odszkodowanie, jak i zwrot pieniędzy za odmowę przyjęcia na pokład, jeśli odmowa wynika z winy linii lotniczej lub zdarzeń od niej niezależnych. Jednakże, wysokość odszkodowania oraz możliwość zwrotu pieniędzy mogą zależeć od polityki odszkodowań linii lotniczej oraz od obowiązujących przepisów prawa. Warto zapoznać się z warunkami umowy oraz polityką odszkodowań linii lotniczej przed podróżą, aby zrozumieć swoje prawa i móc skutecznie dochodzić rekompensaty w przypadku odmowy przyjęcia na pokład.

 

14. W jakich przypadkach odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład nie będzie mi się należeć?

Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład nie będzie przysługiwać pasażerowi w pewnych okolicznościach, gdy odmowa wynika z czynności lub zaniedbań samego pasażera. Na przykład, jeśli pasażer nie spełnia wymagań dotyczących dokumentów podróży, takich jak ważny paszport lub wiza, linia lotnicza może odmówić przyjęcia go na pokład bez obowiązku wypłaty odszkodowania. Ponadto, jeśli pasażer nie dotrze na lotnisko w odpowiednim czasie lub nie zgłosi się do odprawy w wyznaczonym terminie, linia lotnicza może odmówić mu przyjęcia na pokład z tego samego powodu.

Kolejnym przypadkiem, w którym odszkodowanie może być odmówione, jest sytuacja, gdy odmowa wynika z okoliczności od linii lotniczej niezależnych, takich jak sytuacje nadzwyczajne (tzw. force majeure). Przykładowo, jeśli lot zostaje odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych, strajku pracowników linii lotniczej, zamieszek lub innych sytuacji nieprzewidywalnych, linia lotnicza może odmówić przyjęcia pasażera na pokład bez konieczności wypłaty odszkodowania.

Ostatecznie, odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład może być również odmówione, jeśli linia lotnicza zapewniła alternatywne środki transportu lub opiekę pasażerowi w związku z odmową. Na przykład, jeśli linia lotnicza zapewniła pasażerowi miejsce na innym locie lub zakwaterowanie na noc w przypadku długotrwałej odmowy, to może uznać, że nie ma podstaw do wypłaty dodatkowego odszkodowania za te same niedogodności.

 

15. Czy są inne sytuacje, w których linie lotnicze są w obowiązku wypłaty odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład?

Oprócz przypadków, w których odmowa przyjęcia na pokład wynika z winy pasażera lub zdarzeń od linii lotniczej niezależnych, istnieją także inne sytuacje, w których linie lotnicze są zobowiązane do wypłaty odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład. Jedną z takich sytuacji jest sytuacja, w której odmowa wynika z przeciążenia lotu. Linie lotnicze czasami mogą sprzedać więcej biletów, niż jest miejsc na pokładzie, co może prowadzić do sytuacji, w której niektórzy pasażerowie zostaną odmówieni przyjęcia na pokład. W takich przypadkach, linia lotnicza jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania pasażerom objętym odmową w zależności od długości opóźnienia i innych okoliczności.

Inną sytuacją, w której linie lotnicze są w obowiązku wypłaty odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład, jest sytuacja, w której odmowa wynika z błędu linii lotniczej, takiego jak błąd w rezerwacji lub przydziale miejsc. Jeśli linia lotnicza popełni błąd, który prowadzi do odmowy przyjęcia pasażera na pokład, jest ona zobowiązana do zapewnienia rekompensaty pasażerowi za poniesione niedogodności i ewentualne straty.

Ponadto, linie lotnicze mogą być również zobowiązane do wypłaty odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład zgodnie z przepisami prawa, takimi jak przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych w danym kraju lub w ramach Unii Europejskiej. Przepisy te mogą określać minimalne standardy odszkodowania oraz warunki, w których pasażerom przysługuje odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład, co sprawia, że linie lotnicze są w obowiązku wypłaty odszkodowania w określonych sytuacjach.