FlyCompens.com

Polityka prywatności

Definicje

Jeżeli poniżej nie ustalono inaczej, wszystkie terminy w niniejszym dokumencie przyjmują znaczenia przyjęte w Regulaminie.

Dane osobowe

Termin „dane osobowe” obejmuje wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zalicza się do nich różnego rodzaju informacje, które bezpośrednio lub pośrednio pozwalają na zidentyfikowanie osoby, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail czy numer telefonu.

Zasady Ochrony Danych

Polityka prywatności FlyCompens jest oparta na poniższych zasadach dotyczących ochrony danych:

1. Zgodność z Prawem, Rzetelność i Przejrzystość w Przetwarzaniu Danych Osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i transparentny.

2.Celowe i Legalne Gromadzenie Danych Osobowych:

Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celach określonych, jednoznacznie określonych i prawnie uzasadnionych. Dalsze przetwarzanie danych nie jest sprzeczne z tymi celami.

3.Adekwatność, Stosowność i Minimalizacja Danych:

Dane osobowe są gromadzone w sposób adekwatny, stosowny i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonych celów przetwarzania.

4.Prawidłowość i Aktualizacja Danych Osobowych:

Dane osobowe muszą być dokładne i, w miarę potrzeb, aktualizowane. Wszelkie nieprawidłowe dane są usuwane lub korygowane.

5.Ograniczenie Okresu Przechowywania Danych Osobowych:

Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym są przetwarzane.

6.Bezpieczeństwo i Poufność Danych Osobowych:

Wszystkie dane osobowe są traktowane jako poufne i przechowywane w sposób gwarantujący ich odpowiednie bezpieczeństwo.

7.Ograniczone Udostępnianie Danych Osobowych:

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej świadczenia usług.

8.Prawa Osób Przetwarzanych Danych:

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych

Osoby zamierzające skorzystać z usług FlyCompens i przekazać nam informacje mogą zostać poproszone o podanie niezbędnych danych osobowych w celu świadczenia i doskonalenia usług. Dane osobowe mogą być przekazywane poprzez różne kanały, takie jak strona internetowa, poczta elektroniczna, rozwiązania elektroniczne wspierane przez FlyCompens lub oprogramowanie, a także telefonicznie lub tradycyjną pocztą. Wszystkie dane osobowe są gromadzone zgodnie z przepisami RODO. FlyCompens przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonego, jednoznacznie sprecyzowanego i prawnie uzasadnionego celu, zgodnie z obowiązującym prawem miejsc, w których prowadzi swoją działalność.

FlyCompens głównie gromadzi informacje takie jak imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy, adresy e-mail, numery telefonu, numery paszportów/dowodów osobistych oraz krajowe numery identyfikacyjne w celu świadczenia usług kwalifikacji, dostarczenia informacji i zapewnienia sprawiedliwości jako usługi zgodnie z zawartymi umowami. To stanowi główny obszar działalności FlyCompens jako przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, FlyCompens gromadzi dane osobowe w celach statystycznych, administracyjnych, komunikacyjnych, administracji IT, bezpieczeństwa fizycznego, systemów uwierzytelniania i autoryzacji, wsparcia technicznego, współpracy w ramach projektów wewnętrznych, a także dla działań organizacyjnych.

FlyCompens nabywa od podmiotów zewnętrznych dane lotnicze, takie jak informacje o opóźnionych czy odwołanych lotach. Te dane nie stanowią informacji osobowych, a FlyCompens nie łączy ich z danymi dostarczonymi przez klientów. Usługa kwalifikacji jest dostarczana w celu informowania klientów o prawdopodobieństwie kwalifikacji wniosku. W przypadku kwalifikujących się do odszkodowania wniosków, na życzenie klienta, FlyCompens zapewnia usługę sprawiedliwości.

Przetwarzanie Danych Osobowych

FlyCompens wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celu, w którym zostały zebrane, przechowując je nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia tego celu. Dostęp do danych osobowych mają jedynie pracownicy FlyCompens, pracownicy podmiotów zależnych oraz związanych umowami partnerów biznesowych, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia biznesowe. FlyCompens przechowuje dane klientów tak długo, jak długo jest aktywne ich konto, lub w przypadku konieczności świadczenia usług, spełnienia zobowiązań prawnych lub osiągnięcia wymienionych wcześniej celów.

Użycie Plików Cookie

Strona internetowa FlyCompens oraz strony partnerów korzystają z plików cookie w celu zapewnienia usług, analizy trendów, administrowania stroną, monitorowania działań użytkowników, a także zbierania danych demograficznych ogółu użytkowników. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika, śledzące wzorce zachowań i preferencje. FlyCompens używa plików cookie, aby automatycznie gromadzić informacje, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych, witryny odsyłające, pliki wyświetlane na stronie, system operacyjny, daty i godziny wizyt, w celu analizy trendów i zarządzania stroną.

Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jednak wyłączenie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność strony FlyCompens. Więcej informacji o plikach cookie znajduje się w Polityce Cookie FlyCompens.

Udostępnianie Danych Osobowych

FlyCompens udostępnia dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, takich jak zgoda klienta, cel bezpośrednio związany z oryginalnym celem, dla którego dane zostały zgromadzone, konieczność przygotowania umowy z klientem, wymogi prawne, obrona przed roszczeniami lub dla zabezpieczenia narodowej bezpieczeństwa.

Czasami FlyCompens upoważnia inne podmioty i partnerów biznesowych do działania w jego imieniu, takich jak prokurenci czy firmy technologiczne, które pomagają w ulepszaniu produktów i usług. Przed przekazaniem danych osobowych FlyCompens zawiera z tymi podmiotami pisemne umowy o ochronie danych.

Bezpieczeństwo Przetwarzania

FlyCompens dba o bezpieczeństwo danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Przetwarzanie danych odbywa się w sposób chroniący przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

Prawa do Ochrony Danych Osobowych

Klienci FlyCompens mają prawo do dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Aktualizacje dotyczące danych powinny być zgłaszane FlyCompens, a wszelkie pytania odnośnie do danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem [email protected].

Rekrutacja i Dane Osobowe

 

W przypadku procesów rekrutacyjnych, FlyCompens przetwarza dane osobowe aplikujących. Dane te nie są przechowywane dłużej niż konieczne i nie są udostępniane zewnętrznym podmiotom. Osoby zainteresowane dostępem lub edycją swoich danych osobowych związanych z rekrutacją mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Wiadomości Marketingowe i Preferencje Reklam

FlyCompens wysyła marketingowe wiadomości e-mail za zgodą klienta, umożliwiając mu łatwe wycofanie tej zgody. Klienci mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego poprzez kliknięcie linku w e-mailach lub kontaktując się z FlyCompens. Informacje marketingowe zawierają treści uważane za interesujące dla klientów. Współpracujemy z firmami zewnętrznymi do zarządzania reklamami, stosując pliki cookie do dostosowywania reklam na podstawie zainteresowań klienta.

Klienci z Unii Europejskiej mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam. Warto jednak zauważyć, że będą widoczne reklamy niespersonalizowane.

Odpowiedzialność za Ochronę Prywatności

Zespół prawny FlyCompens ponosi odpowiedzialność za niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania. Inspektor Ochrony Danych Osobowych monitoruje codzienne przestrzeganie zapisów tego dokumentu i aktywnie uczestniczy we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

FlyCompens zobowiązuje się przestrzegać regulacji RODO oraz zapisów zawartych w niniejszym dokumencie o ochronie prywatności, będąc gotowym do dowiedzenia tego w każdej chwili. Wszelkie działania związane z przetwarzaniem powierzonych danych są dokumentowane, a niezbędne informacje są przechowywane zgodnie z wymogami RODO. Na żądanie, FlyCompens udostępnia zapisy organom nadzorczym w odpowiednich przypadkach.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem e-maila: [email protected].

Skargi

Klienci posiadają prawo zgłaszania skarg dotyczących przetwarzania ich danych osobowych przez FlyCompens. Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialny jest za terminowe rozpatrywanie wszelkich zapytań i skarg zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Skargi można składać, kierując je do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: [email protected].

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy klient uznaje, że proces przetwarzania jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne akty prawne dotyczące ochrony danych, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Zmiany w Informacji o Ochronie Prywatności

Oświadczenie o Ochronie Prywatności podlega aktualizacjom, wynikającym np. ze zmian w przepisach prawa czy strukturze organizacyjnej FlyCompens. W przypadku istotnych zmian, FlyCompens powiadamia klientów z odpowiednim wyprzedzeniem, korzystając z wiadomości e-mail lub umieszczenia komunikatu na stronie internetowej. Klientów zachęca się do regularnego odwiedzania strony FlyCompens w celu śledzenia najnowszych informacji dotyczących polityki prywatności.

Kontakt

FlyCompens NIP: 8161711130 Regon: 387371370 Adres: Giedlarowa 1143, 37-300 Leżajsk, Polska E-mail: [email protected]

Aktualizacja: 23.11.2023