FlyCompens.com

Regulamin

Warunki umowy

Niniejszy dokument („Umowa”) stanowi wiążącą umowę prawną pomiędzy Tobą („Klientem”), a firmą Veltis Hubert Szabat w odniesieniu do świadczonych przez nas usług. Poprzez zaakceptowanie niniejszej Umowy wyrażasz zgodę na jej postanowienia oraz na wszelkie dodatkowe warunki, które mogą dotyczyć konkretnych usług, oraz na naszą Politykę Prywatności.

Zdecydowanie zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Umowy, naszą Polityką Prywatności oraz naszymi Opłatami, zanim skorzystasz z jakiejkolwiek usługi świadczonej przez firmę Veltis Hubert Szabat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub obawy, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Zachęcamy także do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami zawartymi w sekcji FAQ na naszej stronie internetowej.

Spis treści:

  1. Przeznaczenie Usług i Ich Charakter
  2. Definicje
  3. Usługi weryfikacji wniosku i dostarczania informacji – pierwsze etapy
  4. Usługa uzyskiwania odszkodowania – procedura składania wniosku
  5. Opłaty i wypłata odszkodowania
  6. Postanowienia dotyczące zrywania umowy i jej rozwiązania
  7. Polityka prywatności
  8. Postanowienia końcowe

1. Przeznaczenie Usług i Ich Charakter

1.1) Przeznaczenie Usług

1.1.1) Poprzez zaakceptowanie niniejszej Umowy i skorzystanie z usług świadczonych przez Veltis Hubert Szabat, potwierdzasz, że (i) jesteś osobą dorosłą, zgodnie z obowiązującymi przepisami w swoim kraju zamieszkania, co pozwala na zawieranie prawnie wiążących umów zgodnie z obowiązującym prawem, oraz (ii) posiadasz wszelkie niezbędne uprawnienia do przyjęcia niniejszych Warunków Umowy oraz warunków dotyczących konkretnych usług w Twoim własnym imieniu oraz, jeśli dotyczy, w imieniu innych pasażerów

1.2) Charakter Usług

1.2.1) Firma Veltis Hubert Szabat świadczy usługi pomocy pasażerom lotniczym, którzy doświadczyli zakłóceń w swoich lotach. Usługi te mogą ewentualnie ulec modyfikacjom, ale ogólnie obejmują wsparcie w złożeniu Wniosków do Linii Lotniczych w celu uzyskania rekompensaty oraz dochodzenia praw pasażerów lotniczych, włączając w to pomoc w zgłaszaniu roszczeń z tytułu opóźnień, odwołań lotów i innych pokrewnych problemów.

1.2.2) Warto podkreślić, że Veltis Hubert Szabat nie jest firmą prawną ani pełnomocnikiem prawnym w Twoim imieniu. Nie świadczymy usług prawniczych wprost na Twoje zlecenie. Niemniej jednak, w ramach naszych usług i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz innych dokumentów, Veltis Hubert Szabat może współpracować z prawnikami lub zatrudniać ich, aby dostarczać odpowiednie usługi w zakresie świadczonych przez nas usług.

2. Definicje

W niniejszych Warunkach Umowy, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

2.1) Podpis w narzędziu FC: Oznacza elektroniczny podpis złożony przez Klienta za pośrednictwem narzędzia do podpisywania internetowego FlyCompens, uznawany za równoznaczny z podpisem odręcznym. Jeśli Klient nie może dostarczyć podpisu elektronicznego, może dostarczyć kopię podpisu odręcznego lub zeskanowanego

2.2) FlyCompens: Oznacza firmę Veltis Hubert Szabat, z siedzibą w Polsce, pod adresem Giedlarowa 1143, 37-300 Leżajsk

2.3) Podmiot zewnętrzny świadczący usługi na rzecz firmy FlyCompens: Oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest umówiona z firmą FlyCompens do świadczenia usług bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Klienta

2.4) Linia lotnicza: Oznacza linię lotniczą komercyjną, która obsługiwała lot, do którego mogą być świadczone Usługi

2.5) Przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych: Obejmują wszelkie akty prawne, rozporządzenia, dyrektywy, międzynarodowe konwencje lub podobne regulacje wydane na różnych poziomach prawa, takie jak stanowe, federalne, unijne, krajowe, międzynarodowe lub regionalne, a także orzecznictwo, które reguluje kwestie rekompensat finansowych, odszkodowań lub zwrotów kosztów pasażerom w przypadku problemów z lotem, takich jak przepełnienie, opóźnienie, odwołanie lotu lub inne zakłócenia lotu oraz problemy z bagażem. Mogą to być na przykład ogólne przepisy ochrony konsumentów, Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., przepisy „UK 261” regulujące prawa pasażerów lotniczych i licencjonowanie organizatorów podróży lotniczych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii z 2019 r., przepisy tureckie dotyczące pasażerów lotniczych „SHY”, kanadyjska Ustawa o transporcie dotycząca ochrony pasażerów lotniczych oraz konwencja montrealska „MC 99” z 1999 r

2.6) Umowa cesji: Oznacza dokument w formie elektronicznej lub innej, wymagany przez FlyCompens w określonych przypadkach, na mocy którego Klient i FlyCompens zgadzają się, że FlyCompens przejmuje prawa do Wierzytelności w celu ich dochodzenia i uzyskania płatności, z zastrzeżeniem warunków zawartych w Umowie cesji

2.7) Dokument upoważnienia: To dokument, który umożliwia FlyCompens i/lub spółkom z Grupy FlyCompens lub Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz spółki FlyCompens działanie w imieniu Klienta w sprawie Wierzytelności. Forma Dokumentu upoważnienia może różnić się w zależności od wymogów prawnych w różnych krajach i może obejmować pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentacji

2.8) Wierzytelność: Oznacza wszelkie roszczenia wobec Linii lotniczej wynikające z przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych dotyczące rekompensaty finansowej, odszkodowań lub zwrotów kosztów, a także roszczenia na podstawie dobrej woli,

2.9) Usługa uzyskiwania odszkodowania: Oznacza usługę, w ramach której FlyCompens, we własnym zakresie lub we współpracy z innymi firmami z Grupy FlyCompens oraz podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz spółki FlyCompens, dochodzi do Wierzytelności w imieniu Klienta. Usługa ta może obejmować korzystanie z Środków prawnych

2.10) Klient: Oznacza osobę, która zaakceptowała niniejsze Warunki Umowy

2.11) Swoboda w podejmowaniu decyzji: Oznacza proces, w ramach którego FlyCompens ma prawo podejmować decyzje dotyczące Wierzytelności Klienta, zgodnie z opisem określonym poniżej

2.12) Kwalifikujący się Wniosek: Oznacza wniosek dotyczący Wierzytelności, który został oceniony przez FlyCompens w ramach jej Swobody w podejmowaniu decyzji jako Wierzytelność, którą FlyCompens jest gotowa dochodzić w imieniu Klienta w ramach świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania

2.13) Usługa weryfikacji Wniosku: Oznacza usługę zapewnioną przez FlyCompens w celu określenia, czy wniosek Klienta o zaspokojenie Wierzytelności spełnia kryteria jako Kwalifikujący się Wniosek

2.14) Odszkodowanie za lot: Oznacza całkowitą kwotę pieniężną lub inne korzyści (jeśli zostaną zaakceptowane przez FlyCompens w ramach Swobody w podejmowaniu decyzji) wypłacane przez Linie lotnicze jako rekompensata, zwrot kosztów, odszkodowanie lub w wyniku ugody, aktu dobrej woli lub z innych przyczyn na rzecz Klienta lub FlyCompens jako rezultat Usługi uzyskiwania odszkodowania. Należy zaznaczyć, że odszkodowanie za lot nie obejmuje opłat ani zwrotów z tytułu Kosztów obsługi prawnej, kosztów windykacji, odsetek itp., które zostały pokryte lub wynikły z interwencji FlyCompens

2.15) Współpasażer: Oznacza dowolnego pasażera uwzględnionego przez Klienta w Dokumencie dotyczącym odszkodowania za lot, na przykład członka rodziny lub innego pasażera podróżującego z Klientem tą samą Linią lotniczą

2.16) Dokument: Oznacza Dokument cesji, Dokument upoważnienia, pełnomocnictwo lub inne dokumenty, które pozwalają spółkom z Grupy FlyCompens oraz Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz spółki FlyCompens dostarczać usługi Klientowi. W przypadku każdej Wierzytelności FlyCompens określi, który Dokument jest najbardziej odpowiedni

2.17) Wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania: Oznacza wniosek o Odszkodowanie za lot, który FlyCompens składa do Linii lotniczej w sytuacji, gdy nie obowiązują przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych. Odszkodowanie za lot może mieć formę pieniężną lub nienominalną, na przykład w postaci voucherów na lot, punktów lojalnościowych lub mil lotniczych

2.18) Usługa dostarczania informacji: Oznacza dostarczanie informacji dotyczących lotu, linii lotniczej, lotniska oraz innych informacji związanych z podróżą, a także informacji dotyczących praw pasażerów lotniczych wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. Informacje te mogą dotyczyć konkretnego lotu Klienta lub być ogólnego charakteru, niezwiązane z konkretnym lotem. Informacje będą dostarczane za pośrednictwem środków elektronicznych, takich jak e-mail, spersonalizowany panel użytkownika lub strony internetowe FlyCompens

2.19) Pełnomocnik prawny: Oznacza adwokata i/lub kancelarię prawną, z którymi firma FlyCompens zawarła umowę w zakresie świadczenia Środków prawnych lub innych usług prawnych w związku z Wierzytelnością

2.20) Środki prawne: Oznaczają przygotowanie i złożenie wniosku o zaspokojenie Wierzytelności, takie jak pozew sądowy, poprzez złożenie wniosku o zapłatę w sądzie lub przed właściwym organem państwowym, takim jak krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów, lub poprzez przekazanie wniosku o zaspokojenie Wierzytelności Pełnomocnikowi prawnemu w celu wystosowania wezwania bezpośrednio do Linii lotniczej, wszczęcia postępowania sądowego lub przeniesienia sprawy do innej jurysdykcji

2.21) Opłata za środki prawne: Oznacza opłatę wymienioną na stronie „Nasze opłaty”, którą FlyCompens obciąży Klienta, gdy Klient otrzyma Odszkodowanie za lot w ramach świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania za lot, obejmującej wykorzystanie Środków prawnych. „Opłata za środki prawne” jest naliczana dodatkowo do Opłaty za usługę.

2.22) Koszty obsługi prawnej: Oznaczają wszelkie opłaty poniesione przez Klienta lub spółki z Grupy FlyCompens lub opłaty zwrócone Klientowi lub spółkom z Grupy FlyCompens w związku z wykorzystaniem Środków prawnych, takie jak honorarium adwokata, opłaty za złożenie wniosku, koszty sądowe i administracyjne, koszty tłumaczeń, koszty komornicze, pozasądowe opłaty windykacyjne oraz wszelkie inne powiązane opłaty i wydatki

2.23) „Nasze opłaty” to opłaty i należności wymienione tutaj, określające akceptowane waluty i metody płatności dostępne dla Klienta na rzecz FlyCompens. Oprócz opłat wymienionych na stronie „Nasze opłaty”, firma FlyCompens może być uprawniona do otrzymania zwrotu Kosztów obsługi prawnej od Linii lotniczej, zgodnie z opisem w niniejszym Regulaminie.

2.24) „Dokument cesji zwrotnej” to dokument, który jest podpisywany zarówno przez Klienta, jak i FlyCompens, i umożliwia zwrot Klientowi praw do Wierzytelności.

2.25) „Opłata za usługę” to opłata wymieniona na stronie „Nasze opłaty,” którą FlyCompens obciąży Klienta w momencie, gdy Klient otrzyma Odszkodowanie za swój lot w ramach Usługi uzyskiwania odszkodowania.

2.26) „Usługi” obejmują różnorodne usługi, w tym między innymi Usługę weryfikacji Wniosku, Usługę uzyskiwania odszkodowania, Usługę dostarczania informacji, które są świadczone na rzecz Klienta przez spółkę FlyCompens lub Podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz spółki FlyCompens zgodnie z niniejszymi Warunkami Umowy i wszelkimi dodatkowymi warunkami, które mają zastosowanie do Usług wybranych przez Klienta.

2.27) „Odstąpienie od Umowy” odnosi się do procesu opisanego w sekcji „Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy”, w wyniku którego Klient rezygnuje z Usługi uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwa, lub FlyCompens rezygnuje ze świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania.

2.28) „Podatek VAT” to dowolny system podatku od towarów i usług.

3. Usługi weryfikacji wniosku i dostarczania informacji – pierwsze etapy

3.1) Po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszych Warunków Umowy, FlyCompens rozpoczyna proces świadczenia Usługi weryfikacji Wniosku oraz Usługi dostarczania informacji. Celem tego procesu jest, w ramach swobody w podejmowaniu decyzji, ustalenie, czy Klient według FlyCompens złożył Wniosek, który kwalifikuje się do ubiegania się o zaspokojenie Wierzytelności.

3.2) W wyniku tego procesu FlyCompens przygotuje odpowiedni Dokument umożliwiający Klientowi upoważnienie FlyCompens do bezpośredniego lub pośredniego kontaktowania się w imieniu Klienta z Pełnomocnikami prawnymi, Liniami lotniczymi oraz ich przedstawicielami i/lub sądami w celu uzyskania Odszkodowania za lot.

3.3) Świadczenie przez FlyCompens Usługi dostarczania informacji lub Usługi weryfikacji Wniosku nie oznacza, że istnieje wiążąca oferta świadczenia innych Usług na rzecz Klienta, w tym w szczególności Usługi uzyskiwania odszkodowania.

4. Usługa uzyskiwania odszkodowania – procedura składania wniosku

4.1) Składanie Dokumentu

4.1.1) Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania, Klient zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków:

4.1.1.1) Złożenie podpisu w narzędziu FC na Dokumencie, co oznacza wyrażenie zgody na świadczenie przez FlyCompens Usługi uzyskiwania odszkodowania.

4.1.1.2) Akceptacja faktu, że FlyCompens będzie dążyć do uzyskania Odszkodowania za lot wyłącznie w formie pieniężnej, przy czym FlyCompens ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji co do akceptacji voucherów podróżnych i innych świadczeń jako Odszkodowania za lot. Propozycje Linii lotniczej dotyczące rekompensaty niepieniężnej mogą być przez FlyCompens traktowane jako odmowa wypłaty Odszkodowania za lot przez Linie lotnicze.

4.1.1.3) Potwierdzenie, że Klient nie dochodzi swojej Wierzytelności w żaden inny sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio poprzez osoby trzecie, oraz brak toczącego się lub przewidywanego sporu prawnych między Klientem a Linią lotniczą w tej samej sprawie.

4.1.2) Jeżeli Klient dokonał już jakiejkolwiek cesji lub zawarł umowy związane z Wierzytelnością, musi niezwłocznie odwołać takie ustalenia.

4.1.3) Brak spełnienia tych warunków uniemożliwia skorzystanie z Usługi uzyskiwania odszkodowania.

4.1.4) Po otrzymaniu podpisanego Dokumentu i zapoznaniu się z nim, FlyCompens potwierdzi na piśmie (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej formy pisemnej), że rozpoczyna świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania. FlyCompens może w ramach swojej Swobody w podejmowaniu decyzji zdecydować o rozpoczęciu lub odmowie świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania, a także może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów przed rozpoczęciem świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania.

4.1.5) Po złożeniu Dokumentu:

4.1.5.1) Klient nie może przekazać Wierzytelności innym podmiotom, ponieważ prawa do Wierzytelności zostały już przekazane FlyCompens.

4.1.5.2) Klient nie może upoważnić innego podmiotu do działania w jego imieniu w sprawie tej samej Wierzytelności.

4.1.6) Jeśli Klient otrzyma jakiekolwiek płatności lub odszkodowanie w innej formie bezpośrednio od Linii lotniczej po przystąpieniu do Umowy o odszkodowanie, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym FlyCompens. Takie płatności zostaną uznane za Odszkodowanie za lot, uprawniając FlyCompens do pobrania Opłaty za usługę oraz Opłaty za środki prawne, jeśli Środki prawne zostały już podjęte przez FlyCompens przed otrzymaniem płatności od Linii lotniczej.

4.1.7) Po złożeniu Dokumentu, Klient zobowiązuje się do zakończenia negocjacji z Liniami lotniczymi i kierowania wszelkiej komunikacji dotyczącej Wierzytelności do FlyCompens.

4.2) Cesja zwrotna

4.2.1) Wierzytelność może być przypisana z powrotem do Klienta na jego wniosek lub z inicjatywy FlyCompens. W obu przypadkach odbywa się to w formie pisemnej poprzez podpisanie przez Klienta i FlyCompens Dokumentu cesji zwrotnej. Jeśli Klient wydał wcześniej upoważnienie, może je wycofać, informując o tym FlyCompens na piśmie.

4.3) Odstąpienie od Umowy

4.3.1) Klient ma prawo odstąpić od Umowy w dowolnym momencie po jej podpisaniu i złożeniu Dokumentu lub dokonać cesji zwrotnej Wierzytelności, zgodnie z opisem w sekcji „Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy” poniżej.

4.3.2) FlyCompens ma również prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania, zgodnie z opisem w sekcji „Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy” poniżej.

4.4) Przedstawiciel Klienta

4.4.1) Jeśli Klient działa jako przedstawiciel lub w imieniu pasażera lub pasażerów, musi uzyskać odpowiednie pełnomocnictwo do działania w ich imieniu oraz dostarczyć takie pełnomocnictwo na żądanie FlyCompens. W przypadku niepełnoletnich pasażerów Klient powinien dostarczyć pełne dane osobowe, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia niepełnoletniej osoby oraz imiona, nazwiska i podpisy jej opiekunów prawnych lub faktycznych.

4.5) Rozpoczęcie Usługi uzyskiwania odszkodowania

4.5.1) Po powiadomieniu Klienta na piśmie, jak opisano wyżej, FlyCompens rozpoczyna świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania z celem uzyskania Odszkodowania za lot w imieniu Klienta.

4.5.2) Klient dostarcza FlyCompens wszystkie niezbędne dane i informacje niezbędne do realizacji Usługi uzyskiwania odszkodowania. Klient gwarantuje, że przekazane dane i informacje są prawdziwe, kompletne i dokładne, a w odpowiednich przypadkach uzyska zgodę innych pasażerów. Dane lotnicze i informacje mogą być przekazywane FlyCompens za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu lub innych środków komunikacji obsługiwanych przez FlyCompens.

4.5.3) FlyCompens może poprosić Klienta o dostarczenie dodatkowych informacji i dokumentów, takich jak:

4.5.3.1) Imię i nazwisko pasażera, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, rodzaj zakłócenia lotu (opóźnienie, odwołanie, odmowa przyjęcia na pokład lub przepełnienie wynikające z nadsprzedaży biletów), przyczyna opóźnienia (jeśli dostępna), czas opóźnienia, nazwa Linii lotniczej, numer lotu, data lotu, miejsce wylotu i przylotu oraz opis zdarzenia.

4.5.3.2) Dodatkowy Dokument, który Klient może przesłać do FlyCompens za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub innych rozwiązań elektronicznych obsługiwanych przez FlyCompens lub za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

4.5.4) Klient rozumie, że brak dostarczenia takich informacji lub dokumentów może negatywnie wpłynąć na możliwość świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania.

4.6) Odszkodowanie za lot i Środki prawne

4.6.1) Po otrzymaniu Dokumentu od Klienta, FlyCompens przystępuje do opracowania wezwania do zapłaty, które jest następnie kierowane do Linii lotniczej, a także podejmuje działania związane z dalszą korespondencją z nią. W przypadku uzyskania Odszkodowania za lot, Klient jest obciążany Opłatą za usługę FlyCompens za ten aspekt świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania.

4.6.2) Jeżeli Linia lotnicza nie wypłaci Odszkodowania za lot w odpowiednim terminie po interwencji FlyCompens lub jeśli FlyCompens uzna, że jest mało prawdopodobne, iż Linia lotnicza odpowie na wezwanie do zapłaty, FlyCompens może zdecydować się na podjęcie Środków prawnych.

4.6.3) W przypadku podjęcia Środków prawnych i uzyskania Odszkodowania za lot, FlyCompens obciąża Klienta Opłatą za środki prawne, która doliczana jest do Opłaty za usługę.

4.6.4) Klient wyraża zgodę na przekazanie Pełnomocnikowi prawnemu przez FlyCompens wszelkich danych przekazanych przez Klienta w celu umożliwienia Pełnomocnikowi prawnemu podjęcia Środków prawnych.

4.6.5) W przypadku, gdy do podjęcia Środków prawnych konieczny jest osobny Dokument lub dodatkowe dokumenty, Klient zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty. W sytuacjach, w których Klient podpisał Dokument cesji, a później podpisze Dokument upoważnienia lub inny dokument tego rodzaju, Klient rozumie, że Dokument upoważnienia oznacza zwrotną cesję Wierzytelności na jego rzecz.

4.6.6) Jeśli FlyCompens lub Pełnomocnik prawny inicjują Środki prawne w celu dochodzenia Wierzytelności, FlyCompens pokrywa wszystkie Koszty obsługi prawnej, nawet w przypadku braku sukcesu. W przypadku wygranej w postępowaniu sądowym lub zawarcia ugody między Linią lotniczą a FlyCompens, FlyCompens może pokryć koszty, które nie zostały sfinansowane przez Linie lotnicze. W przypadku wygranej w postępowaniu sądowym, FlyCompens ubiega się o zwrot Kosztów obsługi prawnej. To samo dotyczy Kosztów obsługi prawnej, niezależnie od tego, czy postępowanie jest prowadzone przez FlyCompens czy przez Pełnomocnika prawnego. Klient akceptuje, że wszelkie zwroty kosztów, w tym Koszty obsługi prawnej oraz odsetki, przysługują FlyCompens.

4.6.7) Klient jest świadomy, że uzyskanie ostatecznego wyniku Środków prawnych i wypłata Odszkodowania za lot mogą wymagać wielu lat.

4.7) Ugoda

4.7.1) FlyCompens, w ramach swojej Swobody w podejmowaniu decyzji, może zaoferować Linii lotniczej indywidualną lub zbiorową ugody w sprawie Wierzytelności dotyczącej Odszkodowania za lot, lub może przyjąć ofertę ugody od Linii lotniczej.

4.7.2) Klient rozumie, że decyzja o przyjęciu oferty ugody od Linii lotniczej w sprawie Odszkodowania za lot jest wyłącznie w gestii FlyCompens, ponieważ Klient przeniósł Wierzytelność na FlyCompens. W przypadku, gdy FlyCompens działa w imieniu Klienta na podstawie Dokumentu upoważnienia, Klient upoważnia FlyCompens do samodzielnego podjęcia decyzji o akceptacji lub odrzuceniu oferty ugody, zgodnie ze swoją Swobodą w podejmowaniu decyzji, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Klienta.

4.7.3) FlyCompens ma prawo prowadzić dochodzenie Wierzytelności, do której cesji doszło, we własnym imieniu, z udziałem Pełnomocnika prawnego lub bez niego. W przypadkach uzasadnionych prawnie lub koniecznych, FlyCompens może dokonać zwrotnej cesji Wierzytelności na rzecz Klienta, a Klient zobowiązuje się ponownie sporządzić Dokument upoważnienia dla świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania oraz do odbioru płatności.

4.7.4) Klient jest odpowiedzialny za udzielenie prawidłowych informacji i danych niezbędnych do kontynuacji procedury świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania. FlyCompens nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową komunikację, błędy w dokumentach, nieprawdziwe informacje lub nieuczciwe postępowanie Klienta. W przypadku celowego podania fałszywych informacji lub danych, Klient zobowiązuje się, oprócz innych ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszych Warunków Umowy, do zwrotu FlyCompens Kosztów obsługi prawnej na żądanie FlyCompens.

4.8) Wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania

4.8.1) W jurysdykcjach, w których przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych mogą być mniej rozwinięte i uzyskanie Odszkodowania za lot jest mniej prawdopodobne, po podjęciu przez Klienta decyzji o kontynuowaniu postępowania, FlyCompens może podjąć próbę uzyskania Odszkodowania za lot poprzez Wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania.

4.9) Jak FlyCompens podejmuje decyzje dotyczące Wierzytelności Klienta

4.9.1) Podczas świadczenia Usługi weryfikacji Wniosku oraz przez cały okres świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania, FlyCompens korzysta z Swobody w podejmowaniu decyzji w sprawie kontynuowania dochodzenia Wierzytelności. Decyzje te obejmują, między innymi, decyzje dotyczące podjęcia Środków Prawnych, rozpatrzenia oferty ugody od Linii lotniczej lub przyjęcia takiej oferty, wycofania Wniosku o zaspokojenie Wierzytelności lub wystosowania Wezwania do dobrowolnej zapłaty odszkodowania.

4.9.2) Decyzje podejmowane przez FlyCompens w ramach Swobody w podejmowaniu decyzji opierają się na wielu czynnikach, takich jak obowiązujące przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych, jurysdykcja i systemy sądownictwa, w których może dochodzić Wierzytelności Klienta, Koszty obsługi prawnej, prawdopodobieństwo uzyskania Odszkodowania za lot lub konieczność poniesienia Kosztów obsługi prawnej, historia postępowania danej Linii lotniczej w podobnych sprawach, przewidywany czas uzyskania Odszkodowania za lot lub korzystnego rozstrzygnięcia w ramach Środków prawnych, jakość dostarczonych informacji od Klienta, okoliczności mogące wpłynąć na trudności w uzyskaniu Odszkodowania za lot, porady Pełnomocników prawnych oraz doświadczenie FlyCompens w przypadku podobnych Wierzytelności.

5. Opłaty i wypłata odszkodowania

5.1) Nasze Opłaty

5.1.1) Nasze opłaty to dokładnie sprecyzowany cennik zawierający szczegółowe informacje o cenach i opłatach, które FlyCompens nalicza za świadczone Klientowi Produkty i Usługi.

5.1.2) FlyCompens oferuje swoje Usługi weryfikacji Wniosku oraz dostarczania informacji bez żadnych opłat.

5.1.3) Świadczenie Usługi uzyskiwania odszkodowania przez FlyCompens jest bezpłatne, o ile FlyCompens uzyska Odszkodowanie za lot na korzyść Klienta.

5.1.4) W przypadku uzyskania Odszkodowania za lot, FlyCompens przekaże je Klientowi, jednak pod warunkiem opłat określonych na stronie „Nasze Opłaty”.

5.1.5) Jeśli Klient dostarczy FlyCompens błędne lub niekompletne informacje rozliczeniowe, co skutkuje zwrotem środków na konto FlyCompens, FlyCompens podejmie rozsądne kroki, próbując skontaktować się z Klientem, przesyłając przypomnienia za pomocą poczty elektronicznej i innych dostępnych środków komunikacji udostępnionych FlyCompens przez Klienta. Jeśli Klient nie odpowie ani nie dostarczy prawidłowych informacji rozliczeniowych, FlyCompens może zatrzymać odpowiednią część Odszkodowania za lot.

5.1.6) W przypadku, gdy Odszkodowanie za lot i/lub Koszty obsługi prawnej, odsetki itp. są przekazywane bezpośrednio Klientowi przez Linie lotnicze, Klient musi (i) niezwłocznie poinformować FlyCompens o płatności oraz (ii) uregulować opłaty określone na stronie „Nasze Opłaty”, Koszty obsługi prawnej, odsetki itp. bez nieuzasadnionej zwłoki.

5.1.7) Przy wypłacie Odszkodowania za lot przez FlyCompens, zgodnie z wytycznymi Klienta i wykorzystaniem preferowanej przez Klienta formy płatności, FlyCompens nie ponosi odpowiedzialności za:

5.1.7.1) Zagubione czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i podobne, które mogą zostać utracone w drodze do Klienta.

5.1.7.2) Wszelkie konsekwencje wynikające z błędnych informacji dostarczonych przez Klienta, takich jak nieprawidłowy numer konta bankowego, błędny adres lub inne dane, które prowadzą do wypłaty Odszkodowania za lot osobie nieuprawnionej z winy Klienta. Jeśli Odszkodowanie za lot zostanie wypłacone osobie nieuprawnionej z winy Klienta, FlyCompens nie jest zobowiązana do podejmowania działań w celu odzyskania tych środków.

5.1.8) Klient nie ma prawa do żądania odsetek za okres pomiędzy momentem wypłaty Odszkodowania za lot przez FlyCompens a momentem jego przekazania Klientowi. FlyCompens zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszelkich odsetek, w tym odsetek odzyskanych od Linii lotniczych w ramach Środków prawnych.

5.1.9) FlyCompens nie ponosi odpowiedzialności za odszkodowania, rekompensaty lub podobne roszczenia, jeżeli przekazanie płatności Klientowi jest niemożliwe z powodu okoliczności pozostających poza kontrolą FlyCompens, takich jak strajk, lokaut, konflikty pracownicze, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, akty wandalizmu, przepisy prawne lub decyzje organów państwowych, wypadek, awaria sprzętu lub zakładu, pożar, powódź lub burza.

5.1.10) Opłata za usługę oraz Opłata za środki prawne stosuje się w każdym przypadku, gdy FlyCompens jest w stanie uzyskać Odszkodowanie za lot, niezależnie od sposobu, w jaki to Odszkodowanie za lot zostaje uzyskane, czy to na mocy orzeczenia sądowego, ugody z Linia lotnicza, czy zbiorczej ugody dotyczącej wielu obsługiwanych Wierzytelności.

6. Postanowienia dotyczące zrywania umowy i jej rozwiązania

6.1) Prawo Klienta do Wycofania się z Umowy na Usługę uzyskiwania odszkodowania i Członkostwa

6.1.1) Jeśli Klient spełnia kryteria konsumenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Wielkiej Brytanii, oznacza to, że jest to osoba fizyczna, która zawiera umowę w celach innych niż działalność gospodarcza lub zawodowa. W takim przypadku Klient ma prawo do wycofania się z umowy.

6.1.2) Klient ma prawo do wycofania się z Umowy na Usługę uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwo w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwa, bez konieczności podawania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do wycofania się z Umowy, Klient musi przesłać oświadczenie o wycofaniu się z Umowy (np. listem tradycyjnym, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego) w ciągu wspomnianych 14 dni, zawierając wyraźne oświadczenie o wycofaniu się z Umowy na Usługę uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwo. Ze względu na charakter świadczonych usług, Klient nie ma prawa do wycofania się z Umowy na Usługę uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwo, jeśli FlyCompens już poinformował o akceptacji Wierzytelności przez Linię lotniczą, co jest równoznaczne z wykonaniem przez FlyCompens Usługi.

6.1.3) Oświadczenie o wycofaniu się z Umowy można przesłać na adres: FlyCompens, Giedlarowa 1143, 37-300 Lezajsk, Polska lub e-mail: [email protected]

6.1.4) Aby skorzystać z prawa do wycofania się z Umowy, Klient może skopiować i wkleić przykładowy tekst zamieszczony poniżej, dodając swoje dane (Klient nie jest zobowiązany do korzystania z tego wzoru):

— Przykładowe oświadczenie o wycofaniu się z Umowy —

Niniejszym oświadczam, że wycofuję się z zawartej przeze mnie umowy: „Numer wniosku FlyCompens”,

Data wysłania wniosku:
Imię i nazwisko Klienta:
Adres Klienta:

Data:                                                                    Podpis Klienta:

— *Koniec przykładowego tekstu

6.1.5) Po upływie 14 dni od rozpoczęcia Umowy, Klient może wycofać swoją akceptację dotyczącą Usługi uzyskiwania odszkodowania lub Członkostwa, zgodnie z niniejszymi Warunkami Umowy.

6.1.6) FlyCompens ma prawo do wycofania się z Umowy dotyczącej Usługi uzyskiwania odszkodowania w przypadku, gdy stwierdzi istnienie przeszkód niezależnych od FlyCompens, które uniemożliwiają uzyskanie Odszkodowania za lot na rzecz Klienta. Takie przeszkody mogą obejmować niewypłacalność Linii lotniczej, zamknięcie sądowe, lockdown, niską wartość Odszkodowania za lot itp. W takich sytuacjach FlyCompens poinformuje Klienta o istnieniu przeszkód i zamknie jego wniosek dotyczący Wierzytelności, bez naliczania opłat.

6.2) Rozwiązanie Umowy dotyczącej Usługi uzyskiwania odszkodowania

6.2.1) Umowa dotycząca Usługi uzyskiwania odszkodowania zostanie rozwiązana w przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:

6.2.1.1) Kiedy Wierzytelność zostanie uregulowana przez Linię lotniczą, Klient otrzyma odszkodowanie za lot, a wszelkie ewentualne kwoty należne FlyCompens od Klienta zostaną uregulowane; lub

6.2.1.2) Kiedy Klient lub FlyCompens złoży pisemne powiadomienie o rozwiązaniu Umowy w dowolnym momencie; lub

6.2.1.3) Przez FlyCompens, natychmiastowo, jeśli (i) Klient naruszył swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Umowy, (ii) Klient dostarczył nieprawdziwe informacje, uczestniczył w oszustwie lub był zaangażowany w działania, co do których FlyCompens może mieć uzasadnione podejrzenia, że wprowadzają w błąd lub są oszustwem, w takim przypadku Klient nie będzie uprawniony do Odszkodowania za lot.

6.2.2) FlyCompens zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich strat w przypadku rozwiązania Umowy z powodu jej naruszenia przez Klienta.

6.3) Skutki Rozwiązania Umowy dotyczącej Usługi uzyskiwania odszkodowania lub Wycofania się z Umowy

6.3.1) Po rozwiązaniu Umowy dotyczącej Usługi uzyskiwania odszkodowania z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi w przypadku, gdy Klient wycofał się z Umowy po potwierdzeniu wypłaty Odszkodowania za lot przez Linię lotniczą, Klient jest zobowiązany niezwłocznie uregulować wszelkie opłaty należne FlyCompens zgodnie z Warunkami Umowy.

6.3.2) FlyCompens nie dokona automatycznej cesji zwrotnej Wierzytelności na rzecz Klienta po Wycofaniu się z Umowy lub jej rozwiązaniu. Klient musi zwrócić się do FlyCompens o przeprowadzenie cesji zwrotnej Wierzytelności, a FlyCompens dostarczy Klientowi Dokument cesji zwrotnej do podpisania.

6.3.3) W przypadku Wycofania się z Umowy dotyczącej Usługi uzyskiwania odszkodowania lub rozwiązania umowy ze względu na naruszenie Warunków Umowy, FlyCompens będzie uprawniony do żądania od Klienta następujących opłat:

6.3.3.1) Kosztów obsługi prawnej poniesionych przez FlyCompens, jeśli to FlyCompens zainicjował środki prawne; lub

6.3.3.2) Kwoty równoważnej Kosztów obsługi prawnej, jeśli sąd nakazał FlyCompens zapłatę Kosztów obsługi prawnej na rzecz Linii lotniczej po Wycofaniu się z Umowy; lub

6.3.3.3) Jeśli Klient otrzymał odszkodowanie za lot bezpośrednio od Linii lotniczej, Opłaty za usługę FlyCompens oraz – w przypadku skorzystania ze środków prawnych – Opłaty za środki prawne.

7. Polityka prywatności

7.1) Wszelkie dane osobowe, które są gromadzone podczas korzystania z naszych usług lub związane z ich świadczeniem, są objęte Polityką Prywatności FlyCompens, która zapewnia ochronę prywatności.

8. Postanowienia końcowe

8.1) Usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne: Usługi świadczone przez FlyCompens mogą zawierać łącza do stron internetowych dostawców zewnętrznych lub interfejsy umożliwiające rezerwację usług za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych. Strony internetowe/usługi te są kontrolowane przez niezależne podmioty, nad którymi FlyCompens nie ma kontroli. Mimo że w ramach naszych Usług dostarczamy informacje o dostawcach zewnętrznych, umożliwiamy dostęp do nich i ułatwiamy korzystanie z ich usług, nie oznacza to sponsoringu, powiązania ani promowania tych zewnętrznych dostawców.

8.2) Przypominamy, że uzyskując dostęp do stron internetowych/usług lub korzystając z usług podmiotów zewnętrznych udostępnionych za pośrednictwem naszych Usług, Klient zgadza się przestrzegać zasad i warunków tych podmiotów. Zachęcamy Klientów do zapoznania się z tymi warunkami i zasadami, przypominając jednocześnie, że korzystanie z tych stron/usług odbywa się na własne ryzyko. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że FlyCompens nie jest stroną żadnej umowy zawartej z takim podmiotem zewnętrznym i nie jest odpowiedzialna za błędy lub pomyłki w usługach takich podmiotów zewnętrznych ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie roszczenia, naruszenia, straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez dostęp do usług takich podmiotów bądź korzystanie z usług takich podmiotów.

8.3) Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności: FlyCompens, posiadając dostęp do wielu źródeł informacji i danych składających się na informacje i Usługi dostępne w ramach niniejszych Warunków Umowy, stara się dostarczać dokładne informacje. Jednak w świadczonych Usługach mogą występować pominięcia i błędy. Usługi FlyCompens są świadczone w aktualnej postaci. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, firma FlyCompens wyłącza wszystkie gwarancje, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, ustawowe lub inne, w tym między innymi, dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, nienaruszania praw podmiotów zewnętrznych, dokładności informacji i przydatności do określonego celu.

8.4) Firma FlyCompens nie udziela żadnych gwarancji, że Usługi przyniosą efekt w postaci odszkodowania za lot, spełnią wymagania Klientów lub będą bezpieczne, wolne od wirusów i innych szkodliwych składników, terminowe, nieprzerwane, dokładne, kompletne lub wiarygodne. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Usług na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo FlyCompens i inne Spółki należące do Grupy FlyCompens nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty bezpośrednie, pośrednie, moralne, przypadkowe, rzeczywiste, wynikowe lub za jakąkolwiek utratę dochodów lub zysków albo szkodę na reputacji wynikające z i) Usług Spółki, ii) opóźnienia w uzyskiwaniu dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do Usług Spółki, iii) wirusów, „robaków”, koni trojańskich, oprogramowania, informacji, stron internetowych podmiotów zewnętrznych, do których łącza znajdują się w Usługach, iv) lub jakichkolwiek innych kwestii powiązanych z usługami Spółki, czy to na mocy prawa umów, prawa deliktowego, bezwzględnej odpowiedzialności deliktowej czy też innej doktryny prawa, nawet jeśli FlyCompens, Spółki należące do Grupy FlyCompens lub którykolwiek z ich dostawców zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

8.5) Niniejsze Warunki Umowy nie wpływają na żadne ustawowe prawa Klienta, których nie można wyłączyć na mocy obowiązującego prawa. Jeśli Klient nie jest zadowolony z jakiejkolwiek części Usług FlyCompens lub niniejszych Warunków Umowy, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest odstąpienie od Umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami Umowy.

8.6) Zmiany i całość Umowy: Wszelkie nowe elementy Usług FlyCompens będą podlegały niniejszym Warunkom Umowy. FlyCompens zastrzega sobie prawo do zmiany sekcji niniejszych Warunków Umowy w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej FlyCompens. Zaleca się od czasu do czasu odwiedzać stronę internetową FlyCompens, aby zapoznać się ze zmianami, które są wiążące dla Klienta. Dalsze korzystanie z naszych Usług po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach Umowy lub innych zasadach oznacza akceptację tych zmian.

8.7) Niniejsze Warunki Umowy stanowią kompletną i wyłączną deklarację odnoszącą się do przedmiotu sprawy i zastępują całą poprzednią komunikację (ustną lub pisemną) pomiędzy Klientem, a FlyCompens. Klient nie może przenieść żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody FlyCompens. FlyCompens może przenieść swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Umowy na dowolną Spółkę należącą do Grupy FlyCompens lub dowolny podmiot zewnętrzny wyznaczony przez FlyCompens.

8.8) Rozwiązania alternatywne dla Usług uzyskiwania odszkodowania: Jeśli Klient chce dochodzić swojej Wierzytelności poprzez inne rozwiązania alternatywne w stosunku do Usługi uzyskiwania odszkodowania FlyCompens, ma do dyspozycji inne opcje egzekwowania Wierzytelności: własne sądowe i pozasądowe działania przeciwko Linii lotniczej, pomoc pełnomocnika prawnego, bezpośredni kontakt z Linią lotniczą. W Niemczech można też skorzystać z organu rozjemczego do spraw publicznego transportu pasażerskiego,formularza internetowego niemieckiego Federalnego Urzędu Lotniczego i organu arbitrażowego ds. transportu Lotniczego przy niemieckim Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości.

8.9) Obowiązujące prawo i jurysdykcja: Niniejsze Warunki Umowy, Dokumenty oraz umowa pomiędzy Klientem a firmą FlyCompens, a także wszelkie spory i roszczenia wynikające z nich lub powstałe w związku z nimi (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu polskiemu, bez względu na normy kolizyjne. Postanowienie to nie ma wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy systemu prawnego, które obowiązywałyby w przypadku braku klauzuli wyboru obowiązującego prawa, na przykład na przepisy bezwzględnie obowiązujące w kraju zamieszkania klienta.

8.10) Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Umowy (lub jego część) zostanie uznane przez dowolny sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, to takie nieważne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez wykonalne postanowienie o skutku najbardziej zbliżonym do oryginalnego postanowienia, a niniejsze Warunki Umowy pozostaną ważne w zakresie innych postanowień oraz pozostałej części postanowień, których to dotyczy. Wszelkie przypadki odstąpienia przez FlyCompens od egzekwowania lub opóźnienia w egzekwowaniu (w całości lub części) któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Umowy nie mogą być interpretowane jako zrzeczenie się przez Spółkę praw ani środków zaradczych. Polska wersja niniejszych Warunków Umowy ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

Aktualizacja: 28.02.2024